Fibraxine

RegulaminFibraxine

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ALFASIGMA POLSKA SP. Z O.O.


§ 1 Definicje


Terminy użyte poniżej mają następujące znaczenie:


Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony;

Strona – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.fibraxine.pl oraz w jego subdomenach, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług;

Umowa – umowa o świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony;

Usługodawca – Alfasigma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00- 807) i adresem w Al. Jerozolimskich 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180892; Dane do kontaktu: info@alfasigma.pl; numer telefonu 228240364

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony oraz Usług dostępnych na Stronie.


§ 2 Zakres postanowień Regulaminu


 1. Regulamin określa:

  1. rodzaj i zakres Usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umowy;

  2. warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę;

  3. odpowiedzialność Stron;

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.


 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.


§ 3 Rodzaj i zakres Usług


 1. Strona ma charakter informacyjny i umożliwia uzyskanie informacji na temat produktów wprowadzanych do obrotu przez Usługodawcę oraz działalności Usługodawcy, a także kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem dedykowanego formularza (o ile jest on dostępny), w szczególności w celu:

  1. zgłaszania działań niepożądanych;

  2. zgłaszania żądania przez osobę, której dane dotyczą;

  3. kontaktu w innych sprawach.

 2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą wejścia na Stronę lub skorzystania z odpowiedniego formularza.

 3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa na zasadach określonych Regulaminem.

 4. Poprzez wejście na Stronę, Użytkownik akceptuje Regulamin. Wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, co powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

 5. Użytkownik może w każdej chwili opuścić Stronę, co oznacza zakończenie korzystania z Usług i zakończenie Umowy.


§ 4 Warunki świadczenia Usług


 1. Usługodawca świadczy Stronę taką jaka jest.

 2. Usługodawca:

  1. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług odbywało się zgodnie z Regulaminem - jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, z których korzysta Użytkownik;

  2. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług. W szczególności Strona może być niedostępna ze względu na prace o charakterze serwisowym. Usługodawca zapewnia także inne formy kontaktu oraz uzyskania informacji o Usługodawcy.

 3. Aby skorzystać ze Strony niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  1. korzystanie z systemu operacyjnego: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszych wersji, lub Android lub IOS na dowolnym urządzeniu spełniającym wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji.

  2. W celu pełnego wyświetlania treści Strony niezbędne może być włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

  3. Zalecane jest, aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. zablokowania dostępu do Strony Użytkownikom, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji w tym przedmiocie;

  2. zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub w przypadku, gdy dostarczenie Usług jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

 5. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści zamieszczanych na Stronie przysługują wyłącznie Usługodawcy, o ile nie jest zastrzeżone odmiennie. Zabronione jest kopiowanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zamieszczanych na Stronie, bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.

 6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych na Stronie treści, w tym informacji, zdjęć, filmów lub wypowiedzi, wyłącznie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w szerszym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Usługodawcy (lub innego uprawnionego) lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta)

 8. Zakazane jest w szczególności:

  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

  2. dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Strony;

  3. dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają oprogramowanie wirusowe lub inne kody komputerowe, pliki lub program przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;

  4. dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają jakiekolwiek reklamy, materiały promocyjne, "wiadomości-śmieci", "spam", "łańcuszki," "piramidy finansowe," lub jakiekolwiek inne formy akwizycji.


§ 5 Odpowiedzialność Stron

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

  1. sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

  2. treści przesłane przez Stronę;

  3. szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;

  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności ze Strony, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  2. jakiekolwiek treści zawarte na stronach, do których linki mogą być zawarte na Stronie oraz za sposób przetwarzania danych Użytkownika na tych stronach – Usługodawca nie ma żadnego wpływu na te treści i sposób przetwarzania danych Użytkownika. Usługodawca rekomenduje każdorazowe zapoznanie się z ich regulaminami i politykami prywatności;

  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania) na które Usługodawca nie miał wpływu i nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;

  4. nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu;

  5. zakłócenia w działaniu Strony.


§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą Strony. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail: info@alfasigma.pl lub w siedzibie Usługodawcy.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

  1. oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail);

  2. przedmiot reklamacji;

  3. żądanie Użytkownika i okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera dane niepełne lub błędne, Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

 4. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji do czasu jego uzupełnienia.

 5. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym

adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Umowa zostaje zawarta w języku polskim i podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

 3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem funkcjonowania Strony, w tym w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian w powszechnie stosowanych technologiach informatycznych.

 4. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Stronie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2022 r.